Begrippen

Begrippenbibliotheek.jpg
Het domein capaciteitplanning en specifiek roosterplanning staat vol met begrippen en termen. Om een overzicht te geven van de meest gebruikte termen is hieronder in alfabetische volgorde een lijst. Deze lijst zal continue worden aangevuld naarmate de wiki verder groeit.

A

Aanwezigheidsdienst:

Activiteit:

Activiteitrooster:

Afgesloten rooster:

Afwezigheidsdienst: Afwezigheiddiensten zijn diensten voor dagen dat een medewerker niet aanwezig is bij de organisatie of indirecte arbeid verricht voor de organisatie. Afwezigheiddiensten worden gebruikt om een volledige dag van afwezigheid aan te geven.

Arbeidstijdenwet:

B

Basisrooster: Bezettingseisen, uitgedrukt in diensten, eventueel aangevuld met werkplekken. Deze bezettingseisen zijn de basis voor het opstellen van het voorlopig gepland rooster.

Bereikbaarheid: Dit is een tijdruimte tussen twee elkaar opvolgende diensten of tijdens een pauze, waarin de werknemer uitsluitend verplicht is bereikbaar te zijn om in geval van onvoorziene omstandigheden op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichte

Bezettingseis: Bezettingseisen geven aan hoeveel medewerkers er, met een bepaalde functie, benodigd zijn. Bezettingseisen kunnen worden vastgelegd voor diensten of dienstencombinaties en voor werkplekken. Bezettingseisen kunnen worden aangeduid met een minimale, normale en maximale eis

C

CAO: Collectieve Arbeidsovereenkomst

Consignatie: Systeem van bereikbaarheid/beschikbaarheid voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden

Contract:

D

Dagdienst

Detachering: Medewerkers kunnen worden ingezet in een ander team of afdeling dan waar zij organisatorisch thuishoren. Zolang deze inzet binnen dezelfde organisatie blijft, spreken we over inleen/uitleen, daarbuiten over detachering.

Dienst: Een dienst is een aan- of afwezigheidperiode die op een bepaalde kalenderdag wordt ingepland. Een dienst in de zin van de wet is een aaneengesloten periode waarin arbeid wordt verricht en die wordt begrensd door de bij de wet voorgeschreven en opvolgende dagelijkse of wekelijkse onafgebroken rusttijden. De duur van de dienst is de som van de arbeidstijd en de pauze(s).
Dienstcontainer: Een dienstcontainer is een fictieve dienst en wordt tijdens het roosterproces ‘ingeruild’ met echte diensten, afhankelijk van de bezettingseisen voor deze diensten. Het decentraal vastgestelde roosterproces bepaalt hoeveel uren voor deze fictieve dienst geteld moeten worden
Dienstpatroon: Opeenvolgingen van diensten die zich repeterend in de tijd herhalen. Komt overeen met het verticaal of horizontaal rooster.

E

F

Feestdag: Nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, hemelvaartdag, eerste en tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag. Voor de afspraken over betaling (bijvoorbeeld toeslagen) kunnen ook 5 mei en koninginnedag feestdagen zijn. Toch mogen de feestdagbepalingen ten aanzien van arbeids- en rusttijd dan niet worden toegepast omdat dit volgens het ATB geen feestdagen zijn.

Flexpool:
Functie: Kenmerk (bepaalde kennis, ervaring, diploma, enz.) die nodig is voor het invullen van de bezettingseisen in de diensten- en/of activiteitplanning. Bij de definitie van een functie wordt opgegeven welke kwalificaties vereist of juist verboden zijn voor het mogen uitvoeren van deze functie.

G

Gerealiseerd rooster: Effectief gepresteerde rooster. Dit rooster kan afwijken van het vastgesteld en gepubliceerd rooster door incidenten zoals ziekte en dergelijke

H

I

Inleen/uitleen: Medewerkers kunnen worden ingezet in een ander team of afdeling dan waar zij organisatorisch thuishoren. Zolang deze inzet binnen dezelfde organisatie blijft, spreken we over inleen/uitleen, daarbuiten over detachering

J

Jaaruren: Het aantal te werken uren per jaar bedraagt: het aantal kalenderdagen per jaar verminderd met het aantal zaterdagen en zondagen en niet op zaterdag of zondag vallende feestdagen in dat jaar, vermenigvuldigd met 7,2 (gebaseerd op een arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week) en vervolgens vermenigvuldigd met de voor de ambtenaar geldende arbeidsduurfactor.

K

Kwalificatie: Kwalificaties zijn een aanduiding van eigenschappen of vaardigheden waarover de medewerker kan beschikken. Een functie kan men pas uitoefenen als men hiervoor de nodige kwalificaties heeft, en de ‘verboden’ kwalificaties niet heeft. Als een of meerdere kwalificaties aan een medewerker worden gekoppeld dan worden automatisch de overeenkomstige functie(s) toegekend aan de medewerker

L

M

Meeruren: Uren die een medewerker in opdracht van de leidinggevende maakt boven het aantal uren dat hij die dag volgens het vastgesteld en gepubliceerd rooster zou moeten presteren.

Minderuren: Uren die een medewerker minder werkt dan hij/zij volgens het vastgesteld en gepubliceerd rooster zou moeten werken.

N

Nachtdienst:

O

Onbenutte reserve: Een gerealiseerde reservedienst die nog steeds in het dienstrooster staat vermeld. De reserve is niet ingezet ten behoeve van een aanwezigheidsdienst.

Onderbezetting: De gerealiseerde bezetting is lager dan de structurele minimum bezettingseis

Oproepkracht: Een oproepkracht is een medewerker die een aanstelling heeft om voor een afgesproken aantal uren werkzaamheden te verrichten. De momenten waarop hij/zij deze werkzaamheden verricht zijn in onderling overleg tussen de medewerker en de werkgever te bepalen
Organisatiegericht roosteren (verticaal): Opstellen van een rooster, vertrekkende vanuit de organisatie. Binnen elk team wordt een vast dienstenpatroon gehanteerd, dat roulerend voor alle medewerkers gebruikt wordt. Na een bepaalde periode hebben alle medewerkers alle dienstenpatronen gewerkt.
Overbezetting: De gerealiseerde bezetting is hoger dan de structurele maximum bezettingseis.

P

Persoonsgericht roosteren: Opstellen van een rooster, (horizontaal en flexibel) vertrekkende vanuit de (wensen van de) medewerker en de bezettingseisen van de organisatie. Twee systemen kunnen hierbij gehanteerd worden. Bij het horizontaal roosteren heeft elke medewerker een vast dienstenpatroon dat elke periode herhaald wordt. Bij het flexibel roosteren wordt voor elke periode een uniek rooster opgesteld dat beantwoordt aan de capaciteitsvraag.
Planner: (De)centrale medewerker die verantwoordelijk is voor de (opvolging van de) planning van een bepaalde groep medewerkers

Planperiode: Periode van bijvoorbeeld 1 week die gebruikt wordt voor het vaststellen van het rooster.

Q

R

Reservedienst: Een reservedienst is een dienst waarbij de medewerker geacht wordt gedurende een periode aanwezig te zijn, maar waarbij aan de medewerker nog geen specifieke taken zijn toegewezen. Een reservedienst is bedoeld om verwachte uitval van collega’s door o.a. ziekte op te vangen. Zodra een medewerker met een reservedienst daadwerkelijk wordt ingezet, wordt de reservedienst vervangen door de feitelijke dienst.

Roostergenerator: Functionaliteit binnen een roostersysteem die op basis van de mede­werkers­gegevens en een aantal parameters volledig automatisch een maandelijkse planning voorstelt.

S

Slaapdienst:

T

U

V

Vastgesteld en gepubliceerd rooster: Voorlopig gepland rooster dat na de bijsturingen door de organisatie en/of medewerkers vastgelegd (bevroren) wordt. Dit rooster wordt kenbaar gemaakt als het effectief te presteren rooster en kan als basis dienen voor het berekenen van de diverse vergoedingen.
Voorlopig gepland rooster: Rooster dat voor een (decentraal) bepaalde periode opgesteld wordt. Dit rooster wordt vervolgens aan de medewerkers meegedeeld zodat zij de nodige input kunnen leveren met het oog op het kunnen beantwoorden aan hun wensen.

W

X

Y

Z

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s